Rensugning av luftväg

Genom rätt sugteknik i trakealkanyl kan graden av skador vid trakeotomi minska. Vid god muskelkraft kan patienten i allmänhet hosta upp sekret, vilket minskar behov av att suga rent i trakealkanylen. För att underlätta patientens egen upphostning av slem kan patienten inhalera 2–3 ml koksalt/gång, vid upprepade tillfällen under dagen. Sugning av slem i luftvägar ska göras när patienten inte själv kan hosta upp slem, och i samband med anfuktning.

Sugning ska aldrig göras förebyggande, utan endast när behov finns. Sugkateterns ytterdiameter ska vara maximalt 50 % av trakealkanylens innerdiameter. Markera trakealkanylens längd med tuschpenna på en sugkateter (denna ska inte användas som sug utan som mall). Använd mallen som ett mått på hur långt sugkatetern kan föras ner i trakealkanylen. Ny sugkateter i trakeostomat används vid varje tillfälle. Basala hygienrutiner tillämpas. För ned sugkatetern utan sugkraft och utan att forcera, dra upp sugkatetern med lugna, roterande rörelser och med sugkraften på.

Uppmana patienten att hosta om det går. Sug under maximalt 10 sekunder per gång. Sugstyrkan bör inte överskrida 20 kPa. Byt sugslang till sugsystemet en gång per dygn. Rensugning nedanför kanylspetsen skall endast utföras i undantagsfall.

 

Skötsel av trakeostomi

Tillämpa alltid basala hygienrutiner vid skötsel av trakeostoma och följ rekommendationer i vårdhandboken: https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/luftvagar/trakeostomi/

Huden kring trakeostomat tvättas med kompresser fuktade med koksalt eller mild tvållösning och baddas torrt vanligen två gånger dagligen, samt vid behov. Huden ska hållas ren och torr. Vid rodnad runt stomat rekommenderas en barriärfilm. Kompressen byts vanligen 1–2 gånger per dag, därutöver vid behov. Kompressen läggs med glatta sidan mot huden (sekretion ska sugas upp på framsidan av kompressen som inte ska ligga fuktig mot huden). Trakeostomiband runt nacken byts två gånger per vecka eller vid behov. Vid byte av trakeostomiband runt nacken bör två personer hjälpas åt, en håller trakealkanylen på plats och den andra byter bandet. Trakeostomiband ska spännas så att det finns plats för maximalt två fingrar mellan band och hals. På oroliga patienter kan kanylbandet med fördel sutureras fast i huden eller kompletteras med bomullsband som kan knytas fast. Trakealkanylens kufftryck ska alltid kontrolleras med kuff-mätare.

Röstventil är en backventil med inspiratoriskt luftflöde men utan exspiratorisk luftpassage, vilket är en förutsättning för luftflöde mot stämbanden och därmed en fungerande röstkälla. Använd aldrig röstventil på trakealkanyl med uppblåst kuff eller vid ofri luftväg ovan trakeostomat.

Utvärdera därför så tidigt som möjligt behovet av fortsatt kuffad trakealkanyl. Röstventil byts enligt tillverkarens rekommendationer vanligen efter en vecka, ibland tidigare vid slitage. Befuktar- eller värmeväxlarfilter ska bytas dagligen.

Det finns olika typer av inner- och ytter-trakealkanyler, både engångs- och flergångs. Flergångs trakealkanyler kan återanvändas efter rengöring.

Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer om rengöring av trakealkanylen. Innerkanylen ska mekaniskt rengöras även invändigt med milt oparfymerat handdiskmedel och kroppstempererat kranvatten. Om slemmet sitter fast kan rengöringsborste tillverkat för ändamålet användas. I sjukhusmiljö rekommenderas att innerkanylen sköljs av med koksalt och torkas av med kompress innan den sätts tillbaka. Med fördel bör man ha två innerkanyler som man alternerar mellan rengöringstillfällena så att det alltid finns en rengjord torr innerkanyl att användas.

 

Förbandsval

  • Intakt hud med minimal sekretion – standard Metallina, key-hole.
  • Trasig hud/infektion eller granulationer – se ovan under trakeit/ stomainfektion.
  • Profylax mot hudskador – Chironsalva kan användas när huden är torr.
  • Inotyolsalva skyddar huden mot väta. Cavilon ger en skyddsfilm under 72 timmar.