Rekommendation

  • Rutinmässigt används trakealkanyl utan innerkanyl (minsta innerdiameter på innerkanyl är 6 mm)
  • Trakealkanyl med kuff används enbart om det behövs pga. höga ventilationstryck eller vid stor risk för aspiration
  • Kanylstorlek avser trakealkanylens innerdiameter
  • Diametern ska vara tillräcklig för att tillåta god luftpassage, men inte större än att luft kan passera förbi trakealkanylens utsida för att tillåta ljud och tal
  • Längden ska vara tillräcklig så att accidentell dekanylering undviks, men inte nå närmare än 1-2 cm från carina
  • Trakealkanylens läge kontrolleras med fiberskopi eller röntgen
  • Kanylbandet ska vara av sådan sort att det inte lätt kan lossna/knytas upp, särskilt under den första tiden innan stoma-kanalen är läkt och stabil.

 

Bakgrund och vetenskapligt underlag

Pediatriska trakealkanyler skiljer sig i flera avseenden från trakealkanyler för vuxna. Historiskt har från början silverkanyler använts för trakeostomerade barn, numer används nästan uteslutande trakealkanyler gjorda av olika plast-och silikonmaterial (Se nedan för olika trakealkanyltyper).

Rutinmässigt används hos barn trakealkanyler utan innerkanyl och utan kuff. Skälet till att inte använda trakealkanyl med innerkanyl till barn är att de inte finns eller går att tillverka i så små storlekar – den minsta trakealkanylen med innerkanyl har en innerdiameter på 6 mm. Till äldre tonåringar kan man dock överväga trakealkanyl med innerkanyl då det har fördelar såsom ökad säkerhet (innerkanylen kan lätt tas ur om den täpps till av slempropp) och då det innebär glesare kanylbyten. Kuffbara trakealkanyler används för de barn som behöver ventilation med höga luftvägstryck. För de små kanylstorlekarna används oftast Bivona TTS (Tight To Shaft). Siliconkuffen på denna trakealkanyl ska kuffas med sterilt vatten då koksaltlösning kan ge kristallutfällningar, och luft diffunderar ut ur kuffen. Observera också att kufftrycket inte kan mätas på denna kanylsort, utan grundregeln är att kuffa så lite som möjligt (= tills luftläckaget precis upphör), för att undvika för stort tryck av kuffen mot trakealväggen. Kuffen bör kuffas ur åtminstone 2-3 gånger per dygn. Syftet är att låta slemhinnan vila, dvs. under en stund avlasta trycket mot slemhinnan så att cirkulationen återställs. Längden på perioden får individualiseras, men där det är möjligt bör man eftersträva perioder upp till cirka 20 minuter per gång.

De trakealkanyler som är vanligast använda i Sverige är Shiley och Portex Blue Line (latexfri PVC) samt Bivona (silikon förstärkt med metalltråd, inte MR-kompatibel). Kanylstorleken anger innerdiametern i mm. Trakealkanyler med samma diameter tillverkas, utöver en pediatrisk variant, även i en kortare neonatal variant. På förpackningen kan man utläsa ytterdiameter och trakealkanylens totallängd. Det är viktigt att välja kanyllängd anpassad till barnets storlek (11, 12) där trakealkanylen ska vara så långt innanför stomat att man vid eventuellt drag i trakealkanylen inte riskerar en accidentell dekanylering. Trakealkanylens spets ska inte vara närmare än 1-2 cm från carina (13) för att inte riskera mekanisk irritation av kanylspets eller sugkateter. Avståndet till carina kontrolleras antingen med fiberskopi i samband med operationen eller med den postoperativa lungröntgen som utförs för att utesluta pneumothorax.

Diametern på sugkatetern i Charriere (Ch) får man genom att dubblera kanylstorleken (t.ex. för en 4 mm:s trakealkanyl används 4x2= 8 Ch)

Vingarna på trakealkanylen är antingen raka eller V-formade för att kunna anpassas till barnets halsanatomi. V-formade vingar vid ”normal” hals och raka vid ”kort” hals hos småbarn. I allmänhet ger V-formade vingar mindre drag av kanylen kraniellt i stomanivån och är oftast att föredra.

Fenestrerade trakealkanyler används inte hos små barn. Hos ungdomar och vuxna används ibland fenestrerade trakealkanyler för att uppnå bättre luftflöde förbi stämbanden och därmed underlätta fonation. För att fenesteringen ska fungera är den beroende av en optimal placering i relation till luftvägsanatomin. Hos små barn är detta mycket svårt att åstadkomma på grund av de små dimensionerna av både trakealkanyl och luftväg. Risken för granulom anses också öka (13) och skulle därmed kunna orsaka en allvarlig situation med hotad luftväg. Man försöker i stället uppnå ökat luftflöde förbi trakealkanylen genom att undvika för stor kanyldiameter i relation till trakealdiametern samt med aktiv kontroll och avlägsnande av större suprastomala granulom.

 

Specialkanyler

Bivona tillverkar i sitt standardsortiment en trakealkanyl som är förlängd utanför stomat (Flextend) vilket gör den lämplig för spädbarn och för barn med avvikande anatomi eller kort hals.

Vid akuta behov av en längre trakealkanyl finns Bivona HyperFlex med justerbar fläns. Observera dock att denna trakealkanyl endast ska användas provisoriskt hos inneliggande patienter vid t.ex. hantering av spetsgranulom eller långt trakeomalacisegment. Via kanyltillverkarna finns därefter möjligheten att specialbeställa trakealkanyler med annan längd och konfiguration än standardsortimentet. Specialtillverkade och modifierade trakealkanyler kan också beställas från Nationellt Respiratoriskt Centrum, Danderyd sjukhus, Stockholm. Silverkanyler används i Sverige numera endast i samband med laserbehandling vid operationer. Utöver alla ovan nämnda kanylsorter finns ett flertal, mindre använda kanylsorter att tillgå (12).

 

Bivona_raka_vingar_utan_kuff_med_medföljande_ledare_EJ_MR_kompatibel.png  Bivona, raka vingar utan kuff med medföljande ledare EJ MR kompatibel

Bivona_raka_vingar_med_kuff_kuffas_med_sterilt_vatten_EJ_MR_kompatibel.png  Bivona, raka vingar med kuff, kuffas med sterilt vatten EJ MR kompatibel

Bivona_Flextend_v-vingar_som_är_flyttbara.png  Bivona Flextend, v-vingar som är flyttbara EJ MR kompatibel

Till_vänster_Shiley_v-vingad_med_kuff_-_kuffas_med_luft.png  Till vänster: Shiley v-vingad med kuff - kuffas med luft.  Till höger: Bivona raka vingar med kuff – kuffas med sterilt vatten

Portex_raka_vingar_utan_kuff.png  Portex raka vingar utan kuff  OBS! MR kompatibel