Trakeotomi är ett kirurgiskt ingrepp för att skapa fri luftväg. Trakeotomi är benämningen på operationen, vilken innebär att en förbindelse skapas mellan hud och trakea, trakeostomi (stoma = öppning). Det finns många fördelar med trakeostoma jämfört med långvarig orotrakeal eller nasotrakeal intubation.

Det saknas evidensbaserade rekommendationer för vid vilken tidpunkt en intubation bör konverteras till en trakeostomi.

Indikationer för trakeotomi

 • Ansiktsmissbildning med påverkad luftväg

 • Svår malaci i larynx, trakea eller bronker

 • Stämbandsförlamning

 • Stenos, tumör eller annan förträngning av luftvägarna

 • Långvarigt ventilatorbehov på grund av lungsjukdom eller neuromuskulär sjukdom

 

Relativa kontraindikationer för trakeotomi

 • Terminalt sjuk, eller annan allvarlig sjukdom där trakeotomi anses olämplig
 • Trakeotomi vid sternotomi
 • Icke korrigerbar blödningsrubbning
 • Bristande kompetens
 • Planerad extubation inom 1-2 veckor utan förväntad komplikation.
 • Patient (eller anhöriga till beslutsoförmögen patient) har invändningar mot trakeotomi.
 • Perkutan trakeotomi görs ej på barn, framför allt på grund av trängre förhållanden. I undantagsfall kan perkutan trakeotomi övervägas på äldre tonåringar.