Rekommendation

  • Föräldrar, assistenter och sjukvårdspersonal som sköter barn med trakealkanyl bör ha utbildning i basal trakealkanylvård och i HLR av barn med trakealkanyl
  • Barn med trakealkanyl bör vårdas på den avdelning/enhet där barnet får bäst vård för sin grundsjukdom eller det akuta tillstånd som föranlett sjukhusvistelsen. Det förutsätter dock att enheten på ett adekvat sätt kan övervaka och sköta trakealkanylen och andningen, eller att enheten kan få stöd från föräldrar och assistenter alternativt lokalt/mobilt ”trakealkanyl-team”. I undantagsfall kan det omvända behöva ske, att vården primärt sker på avdelning med stor kunskap och vana vid att sköta barn med trakealkanyl, men där den andra vården sker med hjälp av konsulter från andra specialiteter.

Bakgrundsinformation och vetenskapligt underlag

Vid sökning bland vetenskapliga artiklar hittar vi ingen vetenskaplig förankring eller studie där man kan visa på vikten av att vårdas på den aktuella sjukdomens vårdavdelning. Studier som visar på vinster i patientsäkerhet, välbefinnande, ekonomi eller andra aspekter finns således inte rapporterade.

Det åligger sjukvården enligt patientsäkerhetslagen att ge en säker sjukvård, och många utredningar görs för att öka patientsäkerheten i vården. Rätt vårdnivå - på rätt instans - för rätt vård, är således väsentlig för att undvika felbehandling.